Rozwijamy wodór w Polsce

Wspieramy działania związane z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wytwarzanie, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru, który stanowi jeden z najważniejszych filarów Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) i jest jednym z priorytetów w programach finansowanych ze środków UE i krajowych.

„Woda jest węglem przyszłości”
- Juliusz Verne “Tajemnicza wyspa” rok 1874

„ — A więc czym będzie się palić zamiast węgla?
— Wodą — odpowiedział Cyrus Smith.
— Wodą! — krzyknął Penkroff. — Wodą będą rozgrzewać parowce i lokomotywy, wodą grzać wodę?…
— Nie inaczej, ale wodą rozłożoną na pierwiastki składowe — odpowiedział Cyrus Smith — a rozłożoną bez wątpienia przez elektryczność, która będzie wówczas siłą potężną i łatwą w użyciu. Tak, moi przyjaciele, sądzę, że wody używać będą kiedyś jako opału, że wodór i tlen, z których się składa, wykorzystywane osobno lub łącznie, staną się źródłem ciepła i światła, o sile, jakiej węgiel ziemny mieć nie może. Tak więc, nie ma się o co lękać. Woda jest węglem przyszłości.”

– Juliusz Verne “Tajemnicza wyspa” rok 1874


Wodór jest najlżejszym pierwiastkiem w przyrodzie. Produktem jego spalania jest tylko woda, a podczas tego procesu uwalniana jest ogromna ilość energii. Energia, która powstaje podczas tej reakcji z jednego kilograma wodoru jest wystarczająca do zagotowania około 450 litrów wody. Problemem w obecnych czasach pozostaje jednak wydajne otrzymywanie wodoru, przez to słowa przepowiedni Juliusza Verne’a niestety do tej pory się nie spełniły.

DLACZEGO WODÓR?

Wodór ma szansę mocno zmienić obraz otaczającego nas świata. Co więcej, działania prowadzone przez wiele firm już go zmieniają. Paliwo, jakim jest wodór, ma szansę zostać uniwersalnym źródłem energii. Wokół tej wspólnej idei, widzimy w nim szansę na to, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w czystszym środowisku. Dzięki wodorowi możemy poradzić sobie z wysokimi emisjami gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Paliwo to ma także mieć swój niebagatelny udział w postępach w zakresie energetyki i dystrybucji energii oraz w elektryfikacji transportu. Wizja społeczeństwa wodorowego nie odżegnuje się od innych sposobów na wykorzystanie prądu elektrycznego, m.in. od pojazdów zasilanych akumulatorowo. Wodór tutaj postrzegany jest, bowiem nie tylko, jako paliwo, ale bardziej, jako uniwersalny nośnik i sposób na przechowywanie energii.

Chociaż wodór na Ziemi rzadko występuje w stanie wolnym, wchodzi on w skład tak wielu związków chemicznych, że jego zasoby są praktycznie niewyczerpalne. Jest on budulcem cząsteczek organicznych, a przede wszystkim wody, która jest wszechobecna na naszej planecie. Paliwa kopalniane kiedyś się skończą, ale nie ma możliwości, żeby zabrakło nam wodoru. 70 % powierzchni ziemi jest pokryte wodą. Wodór – pierwiastek, którego na ziemi jest tak dużo, pomoże nam zatrzymać efekt cieplarniany i jeszcze bardziej rozwinąć technologie, zachowując zeroemisyjność, czyli nie powodując zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem węgla. Możemy dzięki temu pierwiastkowi wykorzystać odnawialne źródła energii i przez proces elektrolizy wytworzyć go z wody. Jeżeli będziemy stosować odpowiednią retencję, jest to proces samopowtarzalny. Czeka nas zielona rewolucja. Są już kraje, które poszły bardzo daleko. Ogłosiły strategię swojego rozwoju opartą tylko i wyłącznie o wodór. Polska również aktywnie działa już w tym obszarze publikując Polską Strategię Wodorową i dokument wykonawczy, jakim jest Polskie Porozumienie Wodorowe. Wodór jest gazem bezpiecznym. Unia Europejska daje nam zielone światło. Chcemy, aby branża wodorowa była naszą wizytówką na świecie.

Energetyka wodorowa stanowić będzie jeden z istotnych filarów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), którego celem jest osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r. W związku z tym podmioty realizujące działania w tym obszarze będą mogły liczyć na wsparcie w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek na realizację projektów związanych z rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, stanowiących realną szansę obniżenia emisyjności sektorów energochłonnych.

DOFINANSOWANIE TECHNOLOGIi WODOROWYCH

Rozwój gospodarki wodorowej będzie wymagał zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania prac B+R i inwestycji związanych z wdrożeniem tej technologii. Planuje się dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru ze środków Unii Europejskiej na lata 2021 - 2027, w tym budżetu przyznanego Polsce w ramach Wieloletnich Ram Finansowych i NextGenerationEU.

Zobacz więcej

W ramach programu Horyzont Europa (następca Horyzont 2020, największy w historii program wspierający badania, rozwój i innowacje) możliwe będzie uzyskanie dotacji w wysokości nawet 100% kosztów związanych z: realizacją projektów B+R+I - rozwojem i integracją technologii, testowaniem, demonstracją i walidacją prototypu na małą skalę w laboratorium, działaniami innowacyjnymi, w tym prototypowaniem, testowaniem, demonstracją, pilotażem i walidacją produktów na dużą skalę. W celu sprostania wyzwaniom rozwoju gospodarki wodorowej Komisja Europejska uruchomi również środki w wysokości 330-469 mld euro na wsparcie działań B+R i inwestycji w dziedzinie wodoru m.in. w ramach Next Generation EU Fund czy Connecting Europe Facility.

Zobacz więcej

Działania związane z rozwojem technologii wodorowych uznane zostały za Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI - Important Projects of Common European Interest). Mechanizm IPCEI to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jest to wyjątkowa forma wsparcia udzielania na zasadzie pomocy publicznej, która dotyczyć może wyłącznie projektów zatwierdzonych uprzednio przez Komisję Europejską. Wybór projektów na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania - rozpoczyna on współpracę międzynarodową w celu wsparcia jego realizacji. Projekty muszą charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu. W przesłanej do akceptacji Komisji Europejskiej wersji Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano przeznaczenie 800 mln euro w formie dotacji na dofinansowanie m.in.

  • budowy elektrolizerów, w szczególności wykorzystujących energię OZE do produkcji wodoru:
  • budowy, rozbudowy oraz modernizacji sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru oraz budowę infrastruktury umożliwiającą jego transport kołowy,
  • budowy magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie, zatłaczanie oraz użytkowanie,
  • budowy urządzeń oraz infrastruktury niezbędnej do tankowania wodoru (w tym magazyny, infrastruktura dystrybucyjna oraz zabezpieczająca), a następnie wykorzystywanie go w transporcie drogowym, kolejowym oraz wodnym,
  • budowy innowacyjnych jednostek transportowych zasilanych wodorem.
Zobacz więcej

Nasze działania

BRALIŚMY UDZIAŁ W OPRACOWANIU POLSKIEGO POROZUMIENIA SEKTOROWEGO NA RZECZ ROZWOJU WODORU W POLSCE

Porozumienie tworzyło siedem grup roboczych, w które zaangażowane było ponad 600 osób. Towarzyszy mu strategia wodorowa, która tworzy wspólne ramy tworzenia dynamiki rozwoju wodoru w Polsce. Porozumienie łączy polski wkład, tzw. local content, perspektywy badawczo rozwojowe, kwestie edukacji, promocji i szkolenia kadr, również w aspekcie łączenia i współpracy podmiotów.

UNIQATE jest jednym z pośród 138 sygnatariuszy Polskiego Porozumienia Wodorowego, które definiuje kierunki rozwoju sektora w Polsce. Nasza Pani Prezes ANNA SZÓSTAKIEWICZ była jedną z siedmiu Koordynatorów tego Porozumienia. Wspólnie z Zespołem ekspertów przygotowała cele strategiczne w sekcji LUDZIE.

MAZOWIECKA DOLINA WODOROWA

PKN ORLEN podpisał list intencyjny, wspólnie z 24 innymi podmiotami, w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Koncern jako lider tego projektu jest odpowiedzialny m.in. za określenie celów Doliny i przygotowanie strategii jej działania. Zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych wpisuje się w dążenie PKN ORLEN do osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

DZIEŃ WODORU w NAFTÓWCE

8 sierpnia 2021 roku w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie odbył się uniklany Piknik rodzinno-naukowy, którego byliśmy Partnerem!

Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy, integracja oraz budowanie świadomości rynku wodoru oraz prezentacja jego wszechstronnych zastosowań. Piknik został zorganizowany dla uczczenia Światowego Dnia Wodoru, przypadającego na 10 sierpnia. Dlaczego akurat taka data 10.08? Bo masa atomowa wodoru wynosi 1.008.

WODÓR 2030

Budowanie świadomości zalet i możliwości technologii wykorzystania wodoru jako paliwa, opierać się musi na wielowątkowych działaniach i merytorycznym przygotowaniu.

W tym celu w ramach projektu Wodór2030.pl współtworzymy Radę Programową złożoną z ekspertów zajmujących się obszarami związanymi z transportem, technologią, infrastrukturą oraz energetyką. W jej skład wchodzi ANNA SZÓSTAKIEWICZ, która jest właścicielem i założycielem UNIQATE. Zadaniem Rady jest wsparcie merytoryczne oraz wytyczanie kierunków działania projektu Wodór2030.pl. Spotkania członków Rady odbywają się będą cyklicznie, a ustalenia, które na nich zapadną staną się podwaliną działań koalicji na rzecz popularyzacji technologii wodorowej w Polsce.

Udział w VI Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

ANNA SZÓSTAKIEWICZ nasz Pani Prezes i założycielka UNIQATE brała udział w VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Portal wodorowy – H2poland.eu prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

W ramach działań na rzecz promowania rozwoju rozwiązań niskoemisyjnych, w tym zagadnień wodorowych, w grudniu 2021 rozpoczęto prace nad budową portalu wodorowego jako narzędzia do komunikacji wiedzy o zagadnieniach wodorowych.  Portal jest dwukierunkowy, skierowany do szerokiego grona interesariuszy polskich oraz zagranicznych.

Mieliśmy zaszczyt brać aktywny udział w realizacji tego projektu.